iDirect

plačilni promet z bankami


Namenjen je avtomatski izgradnji plačilnih nalogov ter izgradnji ISO SEPA XML plačilnih datotek za:
 • obveznosti do dobaviteljev iz naslova prefakturiranja (plačila v tujem imenu za tuj račun),
 • obveznosti do dobaviteljev iz naslova prejetih faktur za lastno poslovanje,
 • obveznosti za akontacije dohodnine do FURS iz naslova prihodkov za lastnike po najemninah ali najemninah skupnih prostorov,
 • vračila preplačil,
 • vračila prostovoljnih skladov, nakazila rezervnega sklada drugemu upravniku,
 • obveznosti do zaposlenih za plače ter drugih obveznosti (podjemne pogodbe),
 • obveznosti do dobaviteljev, v kolikor se le te vodijo v programu za elektronsko vodenje dokumentacije iDesk oz. v programu za glavno knjigo iFinance.

Hkrati se uvažajo in avtomatsko poknjižijo bančni izpiski v formatu ISO SEPA XML. Poknjižena plačila so potem razvidna v povezljivih aplikacijah za vodenje saldakontov dobaviteljev.

Za uporabnike programa iPartments je omogočen uvoz obveznosti do dobavitelja, kolikor so kupci plačali upravniku (71. člen SZ-1). Te obveznosti je možno prenašati večkrat, pri čemer program sam kontrolira že prenešene zneske. Program omogoča združevanje nalogov po datumu in prejemniku plačila, hkrati pa se lahko za prejemnika plačila kreira analitična plačilna ISO SEPA datoteka, da si lahko zbirno plačilo, ki ga dobi po bančnem izpisku, poknjiži razdrobljeno – za vsak izdan račun posebej.

Program omogoča tudi ročno kreiranje nalogov, spremljavo avtomatsko in ročno kreiranih nalogov skozi množico izpisov ter knjiženje v izvorne programe mimo bančnega izpiska. Omogočena je izdatna administracijska kontrola po skupinah uporabnikov, katere naloge lahko kateri uporabnik programa vidi in jih obdeluje itd. Za uporabnike programa iPay je omogočen uvoz obveznosti do zaposlenih (osebni dohodki, regres, drugi dohodki), pri čemer se zaklene obračun v programu plač in prepreči njegovo neželeno spreminjanje.

Program je povezan s programskimi paketi:
 • iPartments (program za upravnike nepremičnin),
 • iFinance(glavna knjiga s saldakonti),
 • iPay (obračun plač in kadrovska evidenca) in
 • iDesk (program za vodenje dokumentacije).