iPodpora PRO Spletna podpora

Centralizirani sistem podpore, avtomatiziranost, racionalizacija nalog

Poenostavitev dela, prihranek časa in denarja, večje zadovoljstvo uporabnikov

Organiziranje. Določanje prioritet. Dodeljevanje nalog. Spremljanje.

Hitrejši odzivni časi, transparentnost, sledljivost dogodkov, brezpapirno poslovanje

Podrobno analiziranje zahtevkov, KPI, grafični pregledi

Spletni produkt, portal za stranke in podpornike

iPodpora pro

Centralna evidenca ter podrobno spremljanje in reševanje zahtevkov končnih uporabnikov (strank/zaposlenih/partnerjev)

ServiceDesk

SupportDesk

HelpDesk

Maintenance Requests

Service Request

Imagine iPodpora PRO (ServiceDesk, SupportDesk, HelpDesk, Service Request) je spletna aplikacija, namenjena pripravi, oddajanju (pošiljanju), spremljanju in analizi zahtevkov.

Glede na dejavnost podjetja se v nastavitvah poljubno nastavijo kategorije (npr. prostori, nepremičnine, stavbe, stroji, programski produkti…), na katerih izvajamo različna opravila. Različna opravila zahtevajo nastavitev poljubnih vrst zahtevkov, ki se glede na dejavnost podjetja pojavijo (npr. prijava napak, prijava reklamacij, prijava intervencij, prijava potrebnih popravil, prijava okvar…). Uporabniki, ki oddajajo zahtevek, lahko le-tega vnesejo oz. oddajo preko brskalnika na namiznem računalniku, na pametnem telefonu ali na tabličnem računalniku. Zahtevke se lahko spremlja in obdeluje na vseh omenjenih napravah. Za delovanje sistema je potrebna le internetna povezava.

S pomočjo produkta se poveča produktivnost, zmanjšajo stroški ter izboljša zadovoljstvo strank.

 

KORISTI za uporabnika/podjetje:

 • informacijsko podprta enotna centralizirana evidenca zahtevkov,
 • 24/7 dosegljivost oz. dostopnost s katerekoli naprave z internetnim dostopom,
 • racionalizacija reševanja zahtevkov,
 • vodenje celotnega cikla od oddaje do zaključka zahtevka, transparentnost,
 • dinamični KPI grafični pregledi in analize,
 • zmanjšanje operativnih stroškov, odzivnih časov, časa razvrščanja, spremljanja…,
 • razvrstitev zahtevkov po določenih prioritetah,
 • enostavno razporejanje zahtevkov med podporniki, torej tistimi osebami, ki zahtevke rešujejo (zaposleni, zunanji izvajalci…),
 • nastavitev pravil za reševanje posameznih vrst zahtevkov,
 • dinamično vnosno okno za oddajanje zahtevkov – vlagatelju zahtevka se poznani podatki samodejno izpolnijo (glede na njegovo lokacijo – ob uporabi opcije migracij v produktu iNep pro, glede na pravice ter ostale znane podatke), prikazujejo le relevantni podatki glede na vrsto zahtevka, vnašatelja, kategorijo…,
 • upoštevanje SLA (Service Level Agreement) pravil,
 • različne analize po različnih kriterijih (analizo merjenega časa od prejetja zahtevkov do realizacije zahtevkov, analizo po vrstah zahtevkov, analizo rešenih in nerešenih, analizo po enotah (npr. nepremičninah), analizo po izvajalcih) ter ustrezno posledično tudi izboljševanje storitev,
 • spremljanje učinkovostosti zaposlenih podpornikov, kot tudi zunanjih izvajalcev,
 • izvajanje priprave, pošiljanja in reševanja zahtevkov v vseh delovnih okoljih (na sedežu podjetja, v poslovalnicah, pri dobaviteljih oziroma izvajalcih, na terenu) z uporabo aplikacije na vseh vrstah naprav, ki imajo spletni brskalnik in omogočeno spletno povezavo.

ipodporapro1

 

Zunanji uporabniki portala (stranke, dobavitelji, zaposleni) imajo vpogled v zgodovino vseh zahtevkov, ki so jih oddali, tako rešene, kot še odprte (nerešene) zahtevke. Oddani/rešeni zahtevki obema stranema (tisti, ki oddajajo zahtevke in tisti, ki jih rešujejo) služijo tudi kot dokaz o medsebojni komunikaciji.

Opomniki in pravice:

Prednastavljeni kontrolni parametri omogočajo pripravo različnih opomnikov, ki v primeru kršitve določenih pravil (npr. primeru nepravočasno rešenega zahtevka (glede na pogodbene določbe), o tem v obliki elektronske pošte oziroma SMS sporočila, obvesti odgovorne osebe.

Produkt omogoča nastavljanje različnih pravic podpornikov oz. vzdrževalcev, zamenjavo podpornika oziroma določitev  več podpornikov za reševanje zahtevka, omogočeno interno komuniciranje med zadolženimi podporniki na nivoju posameznega zahtevka, vodenje revizijske sledi vseh komunikacij med podporniki, vodenje revizijske sledi med podporniki in strankami/zaposlenimi/partnerji itd.

ipodporapro2

KPI prikazi: po zahtevkih, po zaposlenih, strankah, podpornikih, nepremičninah, stavbah…

Na voljo so, z uporabniško določenimi parametri, grafični pregledi po ključnih kazalnikih (KPI), ki jih je tako, kot zahtevke, možno pregledovati preko spletnega brskalnika v vseh napravam z dostopom do internetne povezave.

ipodporapro3

Sinhronizacija podatkov,
integracija z drugimi produkti

Uporabnikom, ki uporabljajo programsko rešitev iNepPro (aplikacija za evidenco nepremičnin podjetja Imagine) je omogočena avtomatizirana sinhronizacija podatkov (partnerji, nepremičnine, sredstva). Brez dodatnih vnosov so omogočeni takojšnji vnosi zahtevkov za vse sinhronizirane nepremičnine in partnerje.

Povezave so tudi s produktom iPartments in iBuilding podjetja Imagine.

Dejavnosti, za katere je produkt primeren

Aplikacija je namenjena različnim (poljubnim) dejavnostim in je prilagodljiva (šifranti ipd) glede na potrebe podjetja. Po potrebi jo posebej še prilagodimo specifikam posameznih dejavnosti.

Primer nekaj dejavnosti uporabnikov, uporabnost produkta iPodpora PRO:

 • Podjetje, ki enotno spremlja večje število lokacijsko ločenih nepremičnin, v katerih zaposleni izvajajo svoje delovne obveznosti, pri tem od zaposlenih prejema zahtevke ločeno po prostorih, nepremičninah, stavbah ipd;
 • Podjetje, ki proda/odda nepremičnine in mora določeni rok spremljati in voditi reklamacije in ostale zahtevke kupcev/najemnikov;
 • Podjetje z nepremičninami, v sistem vključeni tako zaposleni v podjetju (uporabniki prostorov), najemniki, vzdrževalci, kot tudi zunanji sodelavci podjetja (vzdrževalci oz. dobavitelji, ki so zadolženi za razna popravila ipd);
 • Podjetje, ki upravlja večstanovanjske/poslovne stavbe, kjer operativni upravnik (oz. podpornik) pripravi zahtevek za ostale zaposlene in zunanje (pogodbene) dobavitelje, da rešijo določene naloge oziroma izvedejo potrebna opravila, s ciljem rešitve zahtevka lastnika oziroma uporabnika v določeni nepremičnini, katere upravnik je podjetje;
 • Podjetje, ki nudi različne storitve svojim strankam, npr. programsko opremo, strojno opremo, pri čemer stranke/kupci sporočajo napake, oddajajo razne zahtevke, reklamacije itd;
 • Podjetje, ki nudi različne storitve in želi komunikacijo s svojimi zaposlenimi in/ali s strankami, dobavitelji…
Področje delovanja

Sistem pošiljanja in reševanja zahtevkov se lahko uporablja:

 • interno znotraj enega podjetja,
 • med različnimi povezanimi podjetji (skupina podjetij) ali
 • med podjetjem in njegovimi strankami in/ali partnerji (npr. uporabniki njegovih produktov, najemniki prostorov oz. nepremičnin, dobavitelji, izvajalci storitev, lastniki nepremičnin…).
Informacijske zahteve

Aplikacija se lahko najame kot SaaS (Software as a Service). Komunikacija je zaščitena s HTTPS povezavo.

Informacijsko okolje

Aplikacija deluje ob obstoječi internetni povezavi in uporabo spletnega brskalnika tako na namiznih in prenosnih računalnikih, prav tako na mobilnih napravah, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Pregled, reševanje, spremljava in obdelava zahtevkov je z uporabo zgoraj naštetih naprav omogočena v vseh okoljih, ki jih uporabnik pri svojem delu uporablja.