iBuilding

Planiranje, spremljanje in analiza realizacije vzdrževalnih opravil na nepremičninah ter aktivnost upravnika, vzdrževalca, lastnika v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah

Programski paket je namenjen planiranju, spremljanju, realizaciji in analizi:

  • rednih ali intervencijskih vzdrževalnih opravil,
  • planskih investicij
  • ostalih opravil in dogodkov,

ki jih upravnik, lastnik ali vzdrževalec izvaja na posamezni stavbi oz. nepremičnini.

 

Nekatere funkcionalnosti:

   • evidenca sestavnih delov oziroma elementov, ki sestavljajo nepremičnino,
   • planiranje kdaj in katero opravilo je potrebno na posameznih elementih stavbe izvesti,
   • spremljanje kdaj poteče garancijski rok za vgrajen sestavni del, kdaj poteče garancijski rok za opravljeno storitev,
   • spremljanje kdaj in koliko smo kot upravnik, vzdrževalec ali lastnik bili prisotni na nepremičnini,
   • vodenje ali smo izvedli vse zakonsko določene obveznosti (zbori lastnikov), ali smo realizirali vse na zborih lastnikov sprejete sklepe, ali so redno servisirane naprave v nepremičnini, so vprašanja, ki si jih kot dober gospodar vsak dan postavlja upravnik, vzdrževalec oziroma lastnik nepremičnine.

Informacija o v preteklosti realiziranih in v prihodnost planiranih dejavnostih na nepremičnini, podprta z vso ustrezno dokumentacijo v elektronski obliki, je želja in cilj, ki ga želi vsak skrben upravnik, vzdrževalec ali lastnik nepremičnine.

Produkt je namenjen:
 • upravnikom večstanovanjskih in poslovnih stavb,
 • lastnikom poslovnih stavb,
 • lastnikom vseh vrst nepremičnin, ki želijo ustrezno vzdrževati svoje nepremičnine,
 • vzdrževalcem trgovskih centrov itd.
Produkt omogoča:
 • vodenje in evidenco vzdrževanja nepremičnine ter njenih delov,
 • planiranje vzdrževalnih del, obnov in investicij na nepremičnini,
 • planiranje različnih opravil na posameznih delih nepremičnine, kot tudi opravil za različne naprave, kot so npr. števci, dvigala,
 • izdelavo naročilnic, gradbenih pogodb,
 • spremljanje realizacije planiranih oziroma ostalih vzdrževalnih del,
 • spremljanje garancij izvajalcev za storitev in vgrajene dele ali material,
 • pripravo, evidenco in vodenje zborov lastnikov,
 • planiranje, spremljanje in evidenco aktivnosti upravnika,vzdrževalca ali lastnika na stavbah/nepremičninah,
 • sinhronizacijo aktivnosti (obiskov na nepremičnini, zborov lastnikov, opomnikov za opravila ter ostalih dogodkov,) s poslanim elektronskim sporočilom (MS Outlook in Google račun),
 • analizo planirano-realizirano na vseh zgoraj naštetih aktivnostih,
 • povezavo na finančne programske pakete, elektronski arhiv aktivnosti in s tem povezane dokumentacije na nepremičninah,
Planiranje

Planiranje zajema določitev sestave nepremičnine (samostojno ali v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju št. 316-00-275/01), določitev potrebnih opravil na posameznih delih nepremičnine, izdelave različnih planov, planiranje obiskov, planiranje zborov, planiranje opomnikov in preglede planov v tabelarični ali grafični obliki (Ganttovi diagrami). Za vodenje opravil in dogodkov ter izdelavo planov je potrebno v šifrantih določiti objekte, dele objektov, sestavne dele objektov ter opravila ali dogodke.

Aktivnosti na nepremičnini

Dobro gospodarjenje z nepremičnino zahteva od upravnika, vzdrževalca ali lastnika nepremičnine redno aktivnost, ki se izvaja z rednimi obiski oziroma pregledi nepremičnine. Modul planiranja, spremljanja, realizacije in analize aktivnosti na nepremičnini (obiski na objektu) nam zagotavlja, da lahko te aktivnosti v vsakem trenutku preverimo in ustrezno rezultatom tudi reagiramo.

Vodenje zborov lastnikov

Za potrebe upravnikov včestanovanjskih stavb program vsebuje tudi modul priprave zborov lastnikov, kreiranje vabil, (glede na pripravljene sklepe), vodenje zborov ter pomoč pri izgradnji zapisnika oziroma drugih poročil. Omogoča beleženje prisotnih lastnikov (avtomatsko izračuna deleže vseh prisotnih, označi sklepčnost zbora lastnikov, ustrezno tudi na ponovljenih zborih lastnikov ), omogoča vnos in rezultate glasovanja posameznih lastnikov za posamezni sklep, prav tako vnos vseh pripomb ter vodenje zgodovine sprejetih/nesprejetih sklepov, realizacije sklepov, avtomatski prenos planskih postavk v dnevni red zbora itd. Hkrati je omogočeno tudi elektronsko arhiviranje vseh dokumentov v elektronski obliki z vezavo na posamezen zbor (vabilo, zapisnik, podpisno listo, ostali dokumenti). Nekateri dokumenti se generirajo avtomatsko (vabilo, zapisnik), drugi se po spremembi v elektronsko obliko dodajo k zboru lastnikov.

Tokokrog dogodkov

Obstaja tokokrog dokumentov in dogodkov od nastavitve sestave nepremičnine, njenih delov in potrebnih opravil do planiranja potrebnih opravil (prenov, pregledov, servisov, investicij na posameznih delih stavbe oz. nepremičnine), potrjevanja sklepov na zborih lastnikov (za upravnike stavb), izdaje naročilnic ali gradbenih pogodb (poljubno ali na podlagi sprejetih sklepov lastnikov stavbe, v kolikor gre za večlastniški objekt) in vezave na prejeti račun dobavitelja oziroma izvajalca. Omogočena je spremljava in analiza relacije planirano – realizirano. Prav tako je omogočena razdelitev odgovornosti posameznih uporabnikov pri uporabi programskega paketa Ibuilding za uporabo posameznih modulov, zagotovljena je tudi sledljivost vseh dogodkov.

Spremljanje garancij

Program na podlagi vnesenih pogodb in naročilnic pripravi pregled spremljanja garancije izvedenega dela in garancije vgrajenega materiala. Zadolžene osebe se obvešča o potrebnih pregledih na terenu glede stanja izvedenih del. S tem se zagotovi, da bodo garancijske pravice lastnikov do popravil in izvedbe sanacije uveljavljene še v času garancijskega roka.