iDrive

potni nalogi

Programski paket je namenjen za hitro in enostavno pisanje potnih nalogov – nalogov za službeno pot (obračun povračil stroškov v zvezi s službeno potjo) in nalogov za potniški promet (ko ne gre za obračun povračil potnih stroškov zaposlenemu, ampak za prikaz potnih stroškov, ki nastanejo podjetju – strošek uporabljenega službenega vozila…).

Omogoča natančno evidenco o opravljenih službenih poteh, voznikih in sopotnikih, službenih vozilih (osebnih, tovornih), prevoženi kilometrini, stroških v zvezi z gorivom, dodatnih ostalih stroških, evidenco o tem kje so se vozila določen datum in uro nahajala, za kakšne namene oziroma projekte so se potrebovala, evidenco vseh stroškov po različnih valutah v zvezi s službenimi potmi, izpis potnih nalogov po različnih kriterijih (zaposlenih, vozilih, datumu, projektu…), izpis raznih evidenc (lista relacij, stroškov, nalog…), določitev kontov za različne kategorije stroškov ipd. Med drugim vrši razne kontrole (npr. isti zaposleni ali vozilo ne more biti istočasno na več potnih nalogih, kontrolira službene prevoze ali transporte ob praznikih tudi v tujini, če so ti prazniki predhodno vnešeni v šifrant…) in na to opozarja.

Programski paket iDrive je povezan tudi z drugimi produkti Imagine. Podatki se lahko prenašajo v programski paket iFinance – program za vodenje glavne knjige, kjer se vsi nastali stroški po potnih nalogih poknjižijo tudi v glavno knjigo.

idrive_t_a

idrive_t_b