Politika kakovosti, informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja ter ESG (Environmental, social and corporate governance)

Kakovost podjetja Imagine d.o.o. je rezultat znanja in usklajenega prizadevanja vseh zaposlenih čim bolje opraviti svoje delo ter zavezanost vodstva podjetja, da ravnamo skladno z vsemi varnostnimi zahtevami, seznanjamo z varnostno politiko vse, ki delajo za ali v imenu podjetja, smo zavezani k trajnostnemu razvoju in nenehnemu izboljševanju.

Obvladovanje kakovosti naših programskih produktov in storitev, informacijske varnosti, neprekinjenosti poslovanja zagotavljamo z uskladitvijo poslovanja z mednarodnimi standardi vodenja kakovosti ISO 9001, informacijske varnosti ISO/IEC 27001 in neprekinjenosti poslovanja ISO 22301.

Cilji politike kakovosti so zadovoljne zainteresirane strani, zadovoljni kupci/naročniki/najemniki naših namiznih in spletnih rešitev, izpolnjevanje zahtev uporabnikov, prijetno in varno okolje ter stalne izboljšave.

Cilji politike ravnanja z okoljem so varno in zdravo okolje, učinkovita raba energije ter zmanjšanje ogljičnega odtisa. Pri slednjem smo največ prispevali s tem, da smo celotno poslovanje podjetjapreselili v oblačno okolje (multi-cloud)  korporacij Oracle in Microsoft. Obe podjetji zagotavljata zavezanost k trajnostnemu razvoju, Oracle pa celo zagotavlja, da svoje podatkovne centre v EU, kjer so naši podatki, v celoti napaja z 100% obnovljivimi viri energije.

Kakovost proizvodov in storitev ter primerno ravnanje z okoljem se odraža v zaupanju in zadovoljstvu zainteresiranih strani. Kupci morajo biti prepričani, da so naši izdelki in storitve vredni njihovega denarja ter da jih razvijajo zaposleni, ki razumejo politiko kakovosti in informacijske varnosti ter si prizadevajo za izpolnjevanje zastavljenih ciljev.

Vodilni in vodstveni delavci z osebnim zgledom uveljavljamo sprejeto ter vsako odstopanje analiziramo in korektivno ukrepamo.

Podjetje Imagine spoštuje pravila nediskriminacije zaposlenih glede veroizpovedi, spola, rase, nacionalnosti in ima ničelno toleranco do korupcije.

Temelji uresničevanja politike kakovosti in informacijske varnosti ter zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja so:

–        skrb za stalno informiranje, usposabljanje in motivacijo vseh zaposlenih, kar daje zaposlenim in sodelavcem osrednjo vlogo kot nosilcem kakovosti,

–        doseganje odličnosti poslovanja je naravnano k visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti,

–        načrt kakovosti, informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja uresničujejo vsi zaposleni,

–        vodstvo podjetja zagotavlja vse potrebno za vzpostavitev, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema kakovosti, informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja zato, da omogoča nenehno rast sistema vodenja na poti k poslovni odličnosti,

–        stalno izboljševanje sistema vodenja temelji predvsem na uspešnosti in učinkovitosti obvladovanja poslovnih procesov, kar se kaže z njihovo rastjo in izboljševanjem,

–        sistematično dokumentiranje procesov za zagotavljanje kontinuitete poslovanja,

–        določanje ciljev kakovosti in informacijske varnosti ter neprekinjenega poslovanja na osnovi te politike,

–        odgovornost do dela, stalno vlaganje v znanje in skrb za razvoj kompetenc zaposlenih.