iClaim

Vodenje postopkov in elektronskih izvršb

 

Program je namenjen:

  • elektronskemu vlaganju izvršilnih predlogov,
  • vodenju pravdnih, nepravdnih, upravnih, stečajnih, zapuščinskih in ostalih postopkov.
Vodenje izvršilnih predlogov na portalu e-Sodstvo

Program je povezan s portalom e-Sodstvo, kamor se pošiljajo izvršilni predlogi v paketni obliki ter osvežujejo statusi paketov in predlogov. Deluje lahko na delovnem ali testnem okolju, podatki med njima se lahko prenašajo preko XML datoteke, kar je koristno  za testiranje delovnih podatkov na testnem sistemu.  Omogočena je popolna evidenca o pripravljenih, vloženih, odobrenih in realiziranih izvršbah, nastavi se lahko samodejno kreiranje stroškov sodne takse in drugih stroškov upnika, verodostojna listina je razdeljena na posamezne stroške oz. terjatve, uporabnik pa ima možnost izločanja posameznih stroškov. Pred oddajo predlogov se lahko na njih spreminjajo podatki (npr. dodajajo ali odvzemajo izvršilna sredstva,…), dodajajo komentarji in priponke. Hkrati se v programu vodijo dnevniki, dogodki in stroški za izvršilne predloge, omogočen je izračun dolga na dan vključno z zamudnimi obrestmi, vidna je evidenca postopkov, obravnav, statusov in stroškov. Pregled izvršilnih predlogov in postopkov je viden preko koledarja-rokovnika, po datumih, zaposlenih in vrstah dogodkov ter časovni pregled. Program preko opomnika opozarja na posamezne roke, vključenih je veliko izpisov, podatki so vidni tudi preko vrtilnih tabel, s katerimi se lahko kreirajo popolnoma lastni izpisi in grafični pregledi. Za izvršilni predlog je omogočeno lastno oblikovanje izpisa tako, da na prednastavitvi določimo kam se vstavljajo podatki.

Priprava podatkov za izvršilne predloge

Priprava podatkov za izvršilne predloge je možna preko ročnih vnosov ali preko uvozov.  Uvoz podatkov poteka preko posebej pripravljenih uvoznih modulov (iz Imagine programa za upravljanje nepremičnin iPartments, uvozi iz programske opreme drugih ponudnikov), uvozi iz datotek z dogovorjeno strukturo (XML) ali pa s polnjenjem podatkov v predpripravljene tabele na MS SQL strežnik. Pri uvozih in vnosih podatkov lahko uporabljamo  prednastavljene predloge, kjer se nastavijo sorodni podatki po izvršilnih predlogih  (smiselno tam, kjer so podatki upnika, zakonitega zastopnika, stroški upnika, izvršilna sredstva, TRR za nakazilo izterjanega zneska ipd. enaki za več predlogov).

Vodenje/Evidenca postopkov

Drugi del programa omogoča vodenje pravdnih, nepravdnih, upravnih, stečajnih, zapuščinskih in ostalih postopkov, katere lahko uporabnik preko šifranta sam definira. Pri tem se za vsak postopek vodijo evidenca statusov, evidenca obravnav in evidenca stroškov. V postopke se v primeru ugovora oz. tožbe prenese tudi izvršilni predlog. Možen je tudi avtomatski prenos izvršilnega predloga med postopke, na podlagi spremembe statusa, ko izvršilni predlog preide v tožbo. Dodana je možnost evidence datumov pravde, vročitve, pravdne številke, ZK zadeve, statusov, obravnav in stroškov postopka. Dogodke in roke je možno voditi in pregledovati tudi preko koledarja in za vsak dogodek nastaviti opomnike. Na vsakem statusu, obravnavi ali strošku postopka je omogočeno dodajanje dokumentacije v elektronski obliki in pregled pripete dokumentacije. Preko seznamov v MSExcel tabeli je možno postopke, ki so v papirni obliki uvoziti v program.

Povezave na zunanje servise

e-Sodstvo

GURS

ZEMLJIŠKA KNJIGA

 

Program omogoča poleg komunikacije s portalom eSodstvo za vlaganje izvršilnih postopkov še komunikacijo z drugimi servisi.

Opomba: Moduli so lahko plačljivi.

 

Pridobivanje podatkov o stečajih eSodstvo – modul imINSOL  

Na zahtevo uporabnika programa se v produkt iClaim prenesejo vsi postopki pravnih in fizičnih oseb. V kolikor je uporabnik vključen v sistem za posredovanje podatkov v informatizirani obliki  na Centru za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS, lahko uporablja servis za pridobivanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti.

Prenašajo se postopki prisilnih poravnav, stečajni postopki nad pravnimi osebami, postopki osebnih stečajev, stečajev zapuščin, prisilnih likvidacij, poenostavljenih prisilnih poravnav.

 

Pridobivanje podatkov o nepremičninah dolžnikov – seznam nepremičnin iz GURS-a, hipoteke in ostali podatki iz Zemljiške knjige – modul imZK

Uporabnik produkta lahko pridobi seznam nepremičnin za izbranega partnerja (pravna in/ali fizična oseba). Za vsako nepremičnino se pridobijo tudi podatki o deležu lastništva partnerja in hipotekah na posamezno nepremičnino.
V primeru fizičnih oseb produkt (modul) zahteva ustrezne listine (pogodba, sklep o izvršbi, dovoljenje fizične osebe ipd). Zahtevo po nepremičninah je mogoče poslati tudi iz izvršilnega predloga, pri čemer je zahteva samodejno izpolnjena (dodane so tudi ustrezne priponke).

Uporabnik se na podlagi pridobljenih podatkov odloči, če bo katere nepremičnine vključil v elektronsko izvršbo. Podatke o nepremičninah namreč program avtomatsko napolni v ustrezne oblike in s tem uporabniku znatno prihrani čas.