Povečajte produktivnost

Zmanjšajte stroške in povečajte učinkovitost

Uporabljajte dovršene in preizkušene produkte

Avtomatiziranost vseh poslovnih funkcij

Integriranost z drugimi sistemi, večjimi dobavitelji

18 let izkušenj pri razvoju nepremičninskih produktov

iPartments

iPartments – upravljanje z nepremičninami

Je glavni in najobsežnejši produkt našega podjetja na področju upravljanja nepremičnin. Namenjen je celovitemu upravljanju stavb (stanovanjskih in poslovnih objektov, garaž ipd.), vsebuje več kot 60 šifrantov in pomožnih šifrantov ter omogoča vse opcije, potrebne za prerazdelitev stroškov, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, rezervnih in prostovoljnih skladov, depozitov s pripadajočimi obrestmi, obračun stalnih stroškov, obročno zaračunavanje stroškov in plačevanje dobaviteljem (obročno, v celoti ali po plačilih kupcev po 71. členu SZ-1), obračun vseh vrst najemnin, vodenje opominov, zamudnih obresti, pozitivnih obresti prostovoljnih skladov ter vodenje izterjav in evidence tožb (v povezavi s produktom Imagine iClaim). Omogoča časovno vodene ključe delitve in obračunske podatke, časovno nastavljive klavzule na različnih nivojih, obračunavanje in avtomatizirano izgradnjo računov za lastne storitve (v povezavi s produktom Imagine iSelect) za komercialne razlike oz. odkupe terjatev dobaviteljev, avtomatizirano izdelavo poročil o upravnikovem delu itd.

Produkt vključuje tudi modul pošiljanja eRačunov različnim partnerjem (preko Imagine sistema imDocs) ter posebno izmenjavo eRačunov (razdelilnikov) z ostalimi upravniki, strankami podjetja Imagine.

V povezavi z nekaterimi drugimi produkti Imagine pokriva vsa področja, ki jih upravniki nepremičnin v Sloveniji potrebujejo pri svojem celotnem poslovanju, tako da ni potrebe po alternativnih programskih rešitvah.

Glavne operacije, ki jih produkt omogoča

Obračun oz. prerazdelitev dobaviteljevih in lastnih faktur

Obračun oz. prerazdelitev stroškov se lahko izvede iz preko 50 različnih prednastavljenih ključev delitve, na objekte (stavbe), vhode, enote, podobjekte in/ali po naseljih (soseskah). Omogočeni so dvonivojsko nastavljivi ključi delitve (1. nivo je naselje oz. soseska; 2. nivo je objekt). Avtomatizirana je opcija stornacij faktur (avtomatski popravki zaradi napačnih porazdelitev). Prejete fakture za prefakturiranje se lahko nanašajo na različne stroške, na različne objekte, naselja, podobjekte, enote itd. Uporabna je tudi opcija obračuna odvisnih stroškov (npr. upravnik zaračunava neke vrste poroštvo od zaračunanega zneska za najemnino skupnih prostorov), obračuna popustov – bonusov ali malusov za neredne ali redne plačnike, možnost pripisa odprtih postavk dolžnika na mesečni razdelilnik ipd. Omogočeni so zelo pregledni in nastavljivi hitri pregledi fakturne knjige.

eRačuni

V produkt je vključen modul eNabiralnik, od koder se pošilja ter spremlja eRačune preko Imagine sistema imDocs. Naše podjetje je namreč samostojni ponudnik e-poti, zato lahko naše stranke vse eRačune pošiljajo in prejemajo preko različnih naših produktov, brez ostalih posrednikov.

Nudimo tudi integracijo s sistemom BizBox, zato je možno izmenjevati eRačune tudi z ostalimi partnerji, pošiljati fizičnim osebam (možno dostavljati eRačune direktno v spletne banke)…

imDocs – elektronska izmenjava dokumentov

eNabiralnik: eRačuni, eObvestila

Integriracije, uvozi, izvozi, prenosi podatkov

Vgrajenih je veliko avtomatiziranih uvozov faktur večjih dobaviteljev (elektro podjetja, komunalna podjetja, zavarovalnice, ZPIZ…), izvoz podatkov razdelilnikov v tisk (podjetje EPPS d.o.o.) ter prenos na spletni portal iiPortal. Pomembne so tudi integracije z drugimi Imagine produkti ter povezava z javno dostopnimi bazami podatkov (FURS, GURS), pa tudi integracije z nekaterimi ostalimi produkti (partnerji), ki lahko koristijo in olajšajo delo upravnikom, kot so pregled bonitet partnerjev (produkt Bonitete podjetja Bisnode d.o.o.), odstop terjatev (podjetje Izterjava d.o.o.). Omogočeni so tudi izvozi podatkov v nekatere druge ERP produkte.

Preko našega sistema za izmenjavo eRačunov imDocs je omogočena povezava s sistemom Bizbox, preko katerega se lahko eRačuni pošiljajo tudi fizičnim osebam.

Produkt deluje na isti podatkovni bazi kot ostali Imagine namizni produkti, zato je tudi preko šifrantov z njimi ustrezno povezan. Posebej pa podatke neposredno izmenjuje s programskimi paketi iPay, iFinance, iSelect, iSets, iBuilding, iClaim, iCounters, iiPortal, iDirect, iDesk

Vodenje rezervnih in prostovoljnih skladov

Obsežno vodenje rezervnega sklada (dejanskega in navideznega – po proračuncih) in različnih prostovoljnih skladov. Ponujena je možnost avtomatskega črpanja dobaviteljeve fakture iz rezervnega sklada (RS), prostovoljnega sklada (PS) ali kombinacije tega, pri čemer se upoštevajo različne davčne stopnje glede na tip prostora in po potrebi tudi velikost stanovanja.
Obračunani računi, ki gredo v porabo RS in/ali PS, se evidentirajo kot rezervacije za RS oz. PS, s čimer se onemogoči prekomerna poraba sredstev.
Program omogoča hitro knjiženje različnih drugih prilivov, izrednih prilivov, prilivov/odlivov drugih upravnikov, prenosa stanja sredstev med različnimi stroški, izplačilo prostovoljnih skladov, knjiženje prilivov od zavarovalnic, prilivov bančnih kreditov, prilivov od Eko sklada…
Možnost je tudi vodenja kreditov za rezervni sklad. Program pri tem ustrezno vodi in upošteva tudi proračunske uporabnike, ki niso kreditojemalci.

Depoziti, obresti od depozitov

Enostavno in avtomatizirano kreiranje depozitov za želene objekte ali skupino objektov. Pozitivne obresti se avtomatsko pripisujejo v sorazmernem deležu vloženega depozita.

Vodenje števcev

Omogočeno je vodenje več števcev za vsako obračunsko enoto, po različnih stroških, pripisovanje enega stroška k drugemu (topla voda se pripiše k hladni vodi), števci se lahko kopirajo in po njih vodijo komentarji itd. Obstaja povezava s produktom Imagine iCounters, ki je specializiran produkt za vodenje in obračun merilnikov.

Vodenje različnih vrst najemnin, subvencij

Avtomatski obračuni profitnih in neprofitnih najemnin z uporabo korekcijskih faktorjev, obračuni subvencij, zelo kompleksno vodenje najemnin skupnih prostorov (npr. kotlovnic, hišniških stanovanj, reklamnih tabel…) v povezavi z REK2 obrazci ter avtomatskim odvajanjem akontacij dohodnine.

Saldakonti kupcev

Možnost ročnega knjiženja in/ali avtomatskega knjiženja plačil dobaviteljem, izvedenih preko produkta Imagine iDirect. V slednjem primeru program iDirect prenaša plačila v bančne programe in jih potem v iPartments avtomatsko zapre oz. poknjiži. Dobaviteljem se lahko plačuje avtomatsko preko iDirect v celoti ali po plačilih kupcev (71. člen SZ-1), glede na pogodbo z dobaviteljem.

Stalni stroški, obročno odplačevanje

Opcija vključuje skupinski vnos, vodenje in evidenco stalnih stroškov (ponavljajoči stroški v določljivem obračunu: mesečnem, kvartalnem, polletnem…), možnost povečanja vrednosti skladno z indeksom rasti maloprodajnih cen (mesečno, kvartalno, polletno, letno) ter možnost priprave odplačilnih načrtov z različnimi obroki itd.

Opomini, obresti

Vključene so možnosti opominjanja dolžnikov, zaračunavanja opominov ter opominjanja lastnikov. Omogočen je enostaven izračun zamudnih obresti, pripis obresti na razdelilnike, izračun pozitivnih obresti prostovoljnih skladov in prenos le-teh v sklade. Omogočen je avtomatski izračun in pripis avista sredstev rezervnega sklada po objektih, glede na stanje po dnevih.

Izterjave, evidence izvršilnih predlogov

V povezavi s produktom Imagine iClaim je zelo obsežna opcija vodenja izterjav. V iClaim se podatki za izvršilne postopke zoper dolžnike uvozijo iz produkta iPartments, se tam urejajo ter paketno pošiljajo na e-Sodstvo. Omogočena je dvosmerna komunikacija s programom iPartments, v katerem se avtomatsko generirajo tudi stroški izvršb.

Časovno določeni ključi delitve, obračunski podatki ter uporabniki in lastniki enot

Ključi delitve za objekt (oz. vhod, podobjekt), obračunski podatki (število oseb, živali, kvadrature itd.) ter uporabniki in lastniki enot so časovno določeni, kar pomeni, da se lahko obračuna faktura iz poljubnega preteklega obdobja. Za vsako obračunano fakturo se skozi celotno zgodovino zmeraj ve, na kakšen način ja bila takrat obračunana (ključi delitve, vključene enote, lastništvo, obračunski podatki…).

Časovno določene klavzule

Vsak razdelilnik lahko ima poleg splošne klavzule še več dodatnih klavzul, ki se nanašajo na celoten objekt, na vhod in/ali morda samo na določeno enoto, lastnika/najemnika. Lahko se vnese poljubno število dodatnih, časovno omejenih ali neomejenih klavzul, ki se lahko nastavijo po partnerjih, objektih, vhodih in enotah.

Združevanje razdelilnikov, različne rekapitulacije

Omogočeno je združevanje razdelilnikov za več enot skupaj za posamezno stranko po različnih kriterijih (po objektih, vhodih, izbranih enotah, po občinah, po stroških, po vrstah enot, po različnih valutah plačil, z vsemi kombinacijami…). Obstajajo različni izpisi združenih razdelilnikov, mnogo različnih rekapitulacij (po stroških, po skupinah stroškov, po dobaviteljih, po DDV stopnjah, po vrstah prostorov ipd.), kar je pomembno pri zmanjševanju bančnih stroškov.

Komercialne razlike, poroštva, odkupi terjatev dobaviteljev

Za vsakega dobavitelja se lahko za različne njegove fakture (različne stroške, različne objekte ipd) nastavi poljubne procente ali zneske “poroštev” (od t.i. odkup terjatev), tudi po lestvici glede na količino (npr. za kurilno olje). Po vnesenih dobaviteljevih fakturah se “poroštva” avtomatsko preračunajo in se lahko prenesejo v produkt iSelect, kjer se dobaviteljem samodejno generirajo računi (v lastnem imenu) za “poroštva”, z ustreznimi prilogami.

Vodenje zavarovanj

Po zavarovalnih policah je možno evidentirati, voditi in obračunavati mesečne premije za zavarovanja skupnih prostorov, enako za individualna zavarovanja velikih lastnikov (npr. stanovanjske in nepremičninske sklade), ki zavarujejo vsa svoja stanovanja v različnih objektih hkrati na eni polici ali za individualne police posameznih etažnih lastnikov. Slike polic je možno v program tudi pripenjati.

Poročila o upravnikovem delu

V programu se lahko nastavi različne oblike (predloge dokumentov) poročil za različne objekte iz množice prednastavljenih spremenljivih podatkov in tabel. Program samodejno generira poročila o upravnikovem delu za vsak objekt posebej glede na njegove podatke. Poročila se lahko natisne, pretvori v druge standardne formate, izvozi v XML in pošlje v tisk na EPPS.

Prednosti produkta

 • avtomatiziranost vseh poslovnih funkcij,
 • enostavna priprava obračunov in razdelitve faktur,
 • pregledna povezava obračunov, saldakontov kupcev, saldakontov dobaviteljev in skladov,
 • kontrola obračunov z listo napak, kontrolna lista,
 • integriranost in povezave z različnimi partnerji in produkti,
 • pošiljanje eRačunov tako na UJP kot tudi ostalim podjetjem in fizičnim osebam, preko Imagine sistema imDocs,
 • integracija s sistemom BizBox, z GURS-om, podjetjem Izterjava, podjetjem Bisnode…,
 • povezljivost z večjimi dobavitelji (uvoz faktur od okoli 40 večjih dobaviteljev) in s tem možnost avtomatskega uvoza do cca 90% vseh računov ter s tem velik prihranek časa,
 • univerzalni modul za uvoz eRačunov vključno s sliko računa od kateregakoli dobavitelja,
 • več kot 750 različnih pregledov in izpisov, preglednic, grafičnih pregledov,
 • uporablja ga že okoli 90 upravnikov stavb, ki skupaj obvladujejo okoli tri četrtine vseh stavb v Sloveniji.