Centralizirana evidenca nepremičninskega portfelja

Naročniška storitev - SaaS (Software as a service), zato ni potrebe po lastnih strežnikih

Vodenje dogodkov, CRM, dokumentni sistem, vodenje migracij zaposlenih in sredstev

Večjezičnost, večvalutnost, večnivojsko določanje pravic uporabnikov, revizijska sled

Trženje nepremičnin, analiziranje prodaje, stroškov in donosnost nepremičnin

Integracije z drugimi ERP produkti,
z javnimi nepremičninskimi portali, GURS-om

Vodenje razpisov za oddajo neprofitnih in tržnih stanovanj

iNep

www.inep.eu

Enotna evidenca ter podrobno spremljanje in analiziranje nepremičnin

Spletni produkt iNep je namenjen lastnikom več nepremičnin (banke, zavarovalnice, nepremičninski skladi, občine…), ki na enem mestu potrebujejo organizirano, obširno, urejeno, pregledno in enotno nepremičninsko evidenco ter želijo podrobno spremljati in analizirati nepremičnine v svojem portfelju (lastne nepremičnine, za prodajo ali oddajo, v najemu, oddane v najem). Uporaben je tako posameznim podjetjem, kot podjetjem v skupini, saj se lahko na enem mestu spremljajo vse nepremičnine v okviru skupine podjetij, tudi iz različnih držav.

Enostavnost in preglednost

Produkt je pregleden in enostaven za uporabo. Vsebuje obširne podatke o posameznih nepremičninah ter vrsto naprednih ostalih opcij, potrebnih za spremljanje in analiziranje nepremičnin.

Hiter pregled ključnih podatkov omogočajo personalizirane nadzorne plošče, kjer si uporabnik napravi poljuben prikaz podatkov s pomočjo predpripravljenih kazalnikov.

Evidenca vseh podatkov o nepremičninah

Omogočena je evidenca vseh ključnih podatkov o posamezni nepremičnini, po različnih vrednostih (knjigovodskih, nakupnih, ocenjenih…), državah, regijah, lokacijah, vrstah, podvrstah, upravnikih… Na voljo so različni opisi (za trženje, za različne namene, opombe), določanje nepremičnin po organizacijskih enotah in po virih financiranja, nastavljanje poljubnih statusov, podatkov o priključkih na komunalno infrastrukturo, vnos projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj itd. Vključena je evidenca različnih cenitev nepremičnin, cenitvenih dokumentov, po različnih tipih in vrednostih cenitev. Prikaz nepremičnin je možen na Google mapi, v uporabi je tudi Google Street View.

Vodenje najemnikov, najemnih pogodb
Obračun najemnin

Program omogoča vodenje in obračun najemnin. Vsebuje podatke o najemnikih (zgodovina najemnikov), najemnih pogodbah, zasedenost najemnin ter vključuje opomnike za različne dogodke in namene. Najemnine lahko vodimo osnovno (kot plačilo pavšala) ali pa napredno (glede na shemo po časovnem obdobju ali % variabilnega prihodka).

Izvedejo se lahko različni obračuni najemnin z različnimi vrstami indeksacij. Po izračunu se podatki o najemninah lahko enostavno pregledajo po različnih filtrih, najemnikih, stavbah, pogodbah…, nato pa se obračuni zaključijo ter preko pripravljenih API-jev prenesejo v zaledne ERP sisteme.

Preko predpripravljenih dinamičnih KPI-jev in grafov se lahko nastavijo poljubne nadzorne plošče, s ključnimi podatki na posameznih nepremičninah, kakor tudi na celotnem portfelju ali na delu portfelja (zasedenost najemnin, donosnost, stroški na m2 ipd).

KPI
grafični pregledi
dashboardi

V okviru produkta so na voljo različni grafični pregledi podatkov po ključnih kazalnikih (KPI-Key Performance Indicator).

Poudarek je na različnih prilagojenih nadzornih ploščah, za različne nivoje uporabnikov produkta ter za različne namene nepremičnin:

 • lastne nepremičnine,
 • nepremičnine v prodaji, oddaji,
 • nepremičnine v najemu,
 • nepremičnine oddane v najem.

Nadzorne plošče prikazujejo relevantne podatke glede na njihov namen (npr. skupno število, skupna vrednost, skupna kvadratura, strošek na m2, skupni prihodki od najemnin, število pogodb, ki kmalu potečejo…), glede na pravice uporabnika itd.

Integracija z GURS, FURS

Produkt je povezan s podatki Geodetske uprave RS preko spletnih vmesnikov. Avtomatsko se polnijo in osvežujejo različni podatki iz baze GURS, tudi tabele ID stavb in ID parcel glede na vneseno lokacijo nepremičnine. Program prikaže opozorilo v kolikor zazna neujemanje ročno vnesenih in GURS podatkov.

Pri vnosu pravnih oseb se lahko podatki polnijo iz baze FURS.

GIS – iNepGeo

Gre za modul, ki z API vmesniki zajema podatke iz različnih virov in z integriranim GIS omogoča tudi njihovo analizo ter vključevanje geolokacijskih elementov.

Namenjen je reševanju problema neusklajenosti in težavnosti usklajevanja podatkovnih baz (kataster in zemljiška knjiga) vezanih na GIS (geografski informacijski sistem) in bazo podatkov, ki jih ima upravljalec nepremičnin.

Ključna komponenta GIS sistema so prostorski podatki, ki dano nepremičnino umestijo v prostor in poleg lokacije zanjo podajo še druge relevantne informacije. Podatki se združujejo in prikazujejo v različnih slojih in plasteh, kjer so vključene informacije geografskega, okoljskega in demografskega značaja. Vsaka plast ima kategorijo podatkov npr. o cestah, komunalni infrastrukturi, komunikacijskih vodih, gozdovih, parcelah,….

Posamezna vrsta informacij se v produktu prikaže na posamezni plasti, ki jo lahko nadgradimo druga na drugo in tako prilagodimo nabor želenih informacij na zemljevidu. Tako pridobimo interaktivne zemljevide po meri uporabnika.

Z vizualizacijo podatkov, analizami, preseki in statistikami prostorske podatke povežemo v širok spekter informacij.

Dokumentacija, slike

K vsaki nepremičnini je možno dodajati poljubno število dokumentov (priponk), glede na poljubno določeno drevesno strukturo (slike, cenitvena poročila, lokacijske informacije, ZK izpiski, ponudbe, pogodbe, mapne kopije…). Vsa dokumentacija se lahko nastavi tudi na nivoju posameznih dogodkov k nepremičnini. Nastavijo se lahko različne virtualne mape, ki veljajo za vse nepremičnine, na vsaki nepremičnini pa si uporabniki, v skladu s svojimi pravicami, lahko poljubno dodajajo virtualne podmape.

Vnese se lahko poljubno število slik.

V celotnem produktu, pa tudi na dokumentnem sistemu, je možno nastaviti različne pravice uporabnikov.

Dogodki, CRM

Omogočeno je natančno spremljanje in analiziranje poljubnih dogodkov, vezanih na nepremičnino in partnerja, vključevanje dogodkov na koledarje, spremljanje pripadajoče dokumentacije, prisotnih sodelavcev, gostov….

Predloge dokumentov

Možna je nastavitev izgleda različnih predlog dokumentov (npr. potrdilo o ogledu nepremičnine, pogodb s kupci/prodajalci, najemne pogodbe itd.) glede na prednastavljene spremenljivke. Dokumenti (predloge) se lahko vežejo na vrsto dogodka ter vrsto in podvrsto nepremičnine. S tem se ob posameznem dogodku avtomatsko pripravijo samo relevantni dokumenti.

Vodenje prihodkov in odhodkov

Vključena je spremljava in analiziranje odhodkov in prihodkov za vsako nepremičnino ter na višjih nivojih (tudi na celotnem portfelju). Možna je integracija z bazami podatkov  upravnikov nepremičnin; produkt integriramo z različnimi ERP produkti (individualno za vsako stranko posebej).

Pregledi/izpisi, analize

Na voljo so različni izvozi podatkov v določene strukture, dinamični izpisi (npr. za potrebe uprave podjetij, za nadzorne svete), poročila po meri.

Strateško upravljanje

Obsežen modul strateško upravljanje vsebuje:

 • poljubno nastavljive nadzorne plošče z različnimi predpripravljenimi KPI-ji,
 • vse bistvene podatke, potrebne za določitev ustrezne strategije,
 • SWOT analizo,
 • plane investicij, stroške prihodkov za prihodnja leta,
 • spremljanje planiranega in realiziranega,
 • spremljanje donosnosti…

Pravne zadeve
Dražbe

V produktu se lahko vodijo različne pravne zadeve (upravni postopki – prepoved gradnje, osebna služnost, sodni postopki – izvršilni postopek, nepravdni postopek ipd.), podatki o prevzemu nepremičnin, zemljiške knjige, stavbne pravice, leasingi, služnostne pravice itd. Možno je spremljati celoten postopek dražbe, vključno z vso dokumentacijo, po različnih načinih draženja, ponderjih, vrstah dražb itd.

Za pravne postopke se lahko vodijo opravila, nastavljajo opomniki (sms, email), vodi dokumentacija.

Modul omogoča tudi beleženje ETN – evidenca trga nepremičnin.

Proforma – izračun donosnosti

Produkt omogoča izračun različnih indeksov donosnosti nepremičnin, denarnih tokov; kot so NOI, IRR, MIRR, Cape Rate, CFBT, CFAT, Cash on cash return…, ob upoštevanju stroškov (OPEX), izboljšav zaradi najemnikov, investicijskih stroškov (CAPEX), rasti prihodkov, rasti stroškov…, avtomatsko v izračun uvaža stroške in prihodke na nepremičninah itd. Možne so različne simulacije donosnosti in primerjave med njimi. Dodani so tudi različni grafični pregledi.

Večjezičnost, večvalutnost

Program omogoča vodenje in preračun vrednosti nepremičnin iz različnih valut ter tečajev. V kolikor se v bazo podatkov vnašajo ali uvažajo podatki o nepremičninah podjetij izven Slovenije, se na glavnem nivoju podatki ustrezno preračunajo v evre in so tako vodeni v enotni skupni valuti. Revizijska sled pretvorbe med valutami je zagotovljena, prav tako revizijska sled vseh morebitnih masovnih uvozov nepremičnin. Program je preveden v nekatere druge jezike in se avtomatsko prilagodi prijavljenemu uporabniku programa.

Grafično upravljanje prostorov

Nepremičnine lahko opremimo s tlorisi ter nato nanje poljubno dodajamo elemente, kot različne zaznamke. Vsak zaznamek, glede na izbran sloj ter filtre, prikazuje različen nabor podatkov. Tako lahko na grafičnem prikazu spremljamo zasedenost prostorov, najemnike, osnovne podatke (kvadrature, namembnost,…).

Povezava z drugimi Imagine produkti

Produkt je možno povezati z ostalimi spletnimi produkt:i iSkladiFacility in iDesk.

Za potrebe uvoza podatkov (knjigovodski podatki, osnovna sredstva, stroški, prihodki…) izvajamo integracije z različnimi ERP produkti. Vključujemo tudi integracije z raznimi GIS sistemi, FURS-om, GURS-om, tečaji valut… Možno je tudi integrirati s podatki od upravnikov večstanovanjskih stavb, ki uporabljajo Imagine produkte (več kot 80% slovenskega trga).

Varnost in omejitev vpogleda do nepremičnin, revizijska sled

Podrobno se lahko nastavljajo pravice dostopa in vpogleda/spreminjanja/brisanja posameznih nepremičnin. Pravice se lahko nastavljajo na nivoju skupin uporabnikov, pri čemer so lahko isti uporabniki tudi v več skupinah in torej lahko dostopajo do različnih skupin in nivojev nepremičnin. Produkt beleži vse dogodke (vpoglede, vnose, spremembe, brisanja), ki se zgodijo v programu.

Revizijska sled
Varnost podatkov, varnost aplikacije
Delovanje

Produkt deluje na vseh napravah s spletnim dostopom, nameščen v varnem okolju. Razvit z najnovejšimi tehnologijami in v skladu z dobrimi praksami varnega razvoja. Na podjetju Imagine d.o.o. razpolagamo s standardom ISO/IEC 27001 – upravljanje informacijske varnosti, kar pomeni, da so podatki varni, pravtako razvoj produktov, vse skupaj pa je preverjeno s strani neodvisnih ISO strokovnih presojevalcev.

Produkt je ustrezno certificiran, varovan z gesli in z varnimi povezavami HTTPS (certifikati najvišje stopnje avtentikacije – Extended Validation SSL Certificate), prilagojen prikazu ter uporabi na računalnikih, tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Tudi povezave oz. integracije z drugimi sistemi potekajo preko varnih (HTTPS) povezav. Možna je nastavitev dvostopenjske avtentikacije, dovoljenih email domen ter IP naslovov.

Produkt od uporabnikov zahteva ustrezno varno geslo za prijavo, omogoča večnivojsko nastavitev pravic tako do posameznih oken/rubrik/podatkov, kot do posameznih nepremičnin. Beleži se revizijska sled.

Delovanje produkta je 24/7, dosegljivost 99,999%, arhive podatkov (backupi) zagotovljene, vse v okviru SaaS.

MODUL

iSklad

Modul za obdelavo in vodenje razpisov ter prejetih vlog, pregled najemnikov ter obračun najemnin. Transparentno upravljanje po načelu enakega obravnavanja, preglednosti ter javnosti postopkov.

 • vodenje ter obdelava razpisov in vlog za dodelitev neprofitnih ter tržnih stanovanj
 • točkovalni zapisniki ter obračun neprofitnih ter tržnih najemnin
 • generiranje najemnih pogodb iz predpripravljenih predlog
 • celoten pregled o najemniku: aktualne in pretekle vloge, razpisi in najemnine, povezani člani, dokumentacija
 • povezava z aplikacijo iNep – pregled osnovnih informacij o nepremičnini v povezavi z razpisom oz. najemnikom