iSets

osnovna sredstva
Programski paket je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev.

Evidentiramo poslovne dogodke v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev. Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva. Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva.

isets_andrej  isets_andreja