Example One iNep® Enotna evidenca ter podrobno spremljanje in analiziranje lastnih nepremičnin

 Centralizirana evidenca nepremičninskega portfelja

Naročniška storitev – SaaS (Software as a service), zato ni potrebe po lastnih strežnikih

Vodenje dogodkov, CRM, dokumentni sistem, vodenje migracij zaposlenih in sredstev

Večjezičnost, večvalutnost, večnivojsko določanje pravic uporabnikov, revizijske sledi

Trženje nepremičnin, analiziranje prodaje, stroškov, donosnosti nepremičnin

Integracije z drugimi ERP produkti, z javnimi nepremičninskimi portali, GURS-om

iNep.web

www.inep.eu

Enotna evidenca ter podrobno spremljanje in analiziranje nepremičnin

Spletni produkt iNep.web je naslednik uspešnega namiznega produkta iNep pro.

Produkt iNep.web je namenjen lastnikom več nepremičnin (banke, zavarovalnice, nepremičninski skladi, občine…), ki na enem mestu potrebujejo organizirano, obširno, urejeno, pregledno in enotno nepremičninsko evidenco ter želijo podrobno spremljati in analizirati nepremičnine v svojem portfelju (lastne nepremičnine, za prodajo ali oddajo, v najemu, oddane v najem). Uporaben je tako posameznim podjetjem kot podjetjem v skupini, saj se lahko v isti aplikaciji in skupni ter varni spletni podatkovni bazi spremljajo vse nepremičnine v okviru skupine podjetij, tudi iz različnih držav.

Enostavnost in preglednost

Program je zelo pregleden in enostaven za uporabo, vsebuje obširne podatke o posameznih nepremičninah ter vrsto naprednih ostalih opcij, potrebnih za spremljanje in analiziranje nepremičnin.

Obširna evidenca podatkov o nepremičninah

Omogočena je evidenca vseh ključnih podatkov o posamezni nepremičnini, po različnih vrednostih (po GURS, knjigovodskih, nakupnih, ocenjenih…), državah, regijah, lokacijah, vrstah, podvrstah, upravnikih… Na voljo so različni opisi (za trženje, za različne namene, opombe), določanje nepremičnin po organizacijskih enotah in po virih financiranja, nastavljanje poljubnih statusov, podatkov o priključkih na komunalno infrastrukturo, vnos projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj itd. Vključena je tudi evidenca različnih cenitev nepremičnin, cenitvenih dokumentov, po različnih tipih in vrednostih cenitev. Znotraj produkta je možen prikaz vseh nepremičnin na Google mapi ter posameznih nepremičnin na Google Street View.

Vodenje najemnikov, najemnih pogodb
Obračun najemnin

Program vsebuje tudi podatke o najemnikih (zgodovina najemnikov), najemnih pogodbah, zasedenost najemnin ter vključuje opomnike za različne dogodke in namene.

Izvedejo se lahko različni obračuni najemnin z različnimi vrstami indeksacij najemnin. Po izračunu se podatki o najemninah lahko enostavno pregledajo po različnih filtrih, po najemnikih, stavbah, pogodbah…, po potrebi zneski spreminjajo, nato pa se obračuni zaključijo ter preko pripravljenih API-jev lahko prenesejo v zaledne ERP sisteme.

Preko predpripravljenih dinamičnih KPI-jev in grafov se lahko nastavijo poljubni dashbordi s ključnimi podatki na posameznih nepremičninah, kakor tudi na celotnem portfelju ali na delu portfelja (zasedenost najemnin, donosnost, stroški na m2 ipd).

KPI
grafični pregledi
dashboardi

V okviru produkta so na voljo različni grafični pregledi podatkov po ključnih kazalnikih (KPI-Key Performance Indicator).

Poudarek je tudi na različnih prilagojenih dashboardih, za različne nivoje uporabnikov produkta ter za različne namene nepremičnin:

  • lastne nepremičnine,
  • nepremičnine v prodaji, oddaji,
  • nepremičnine v najemu,
  • nepremičnine oddane v najem.

Različni dashboardi prikazujejo relevantne podatke glede na njihov namen (npr. skupno število, skupna vrednost, skupna kvadratura, strošek na m2, skupni prohodki od najemnin, število pogodb, ki kmalu potečejo…), glede na pravice uporabnika produkta…

Integracija z GURS, FURS
GIS – Geografski Informacijski Sistem

Produkt je povezan s podatki Geodetske uprave RS preko spletnih vmesnikov. Avtomatsko se lahko polnijo različni podatki iz baze GURS, tudi tabele ID stavb in ID parcel (glede na vneseno lokacijo nepremičnine) ter ob vsaki spremembi osvežujejo vrednosti nepremičnin. Pri vnosu pravnih oseb se lahko podatki polnijo iz baze FURS.

Povežemo lahko tudi z različnimi GIS produkti, pri čemer se GIS okolje prikaže direktno v naši aplikaciji, z relevantnimi podatki..

Dokumentacija, slike

K vsaki nepremičnini je možno dodajati poljubno število dokumentov (priponk), glede na poljubno določeno drevesno strukturo (slike, cenitvena poročila, lokacijske informacije, ZK izpiski, ponudbe, pogodbe, mapne kopije…). Vsa dokumentacija se lahko nastavi tudi na nivoju posameznih dogodkov k nepremičnini. Nastavijo se lahko različne virtualne mape, ki veljajo za vse nepremičnine, na vsaki nepremičnini pa si uporabniki produkta, v skladu s svojimi pravicami, lahko poljubno dodajajo virtualne podmape.

Vnese se lahko poljubno število slik.

V celotnem produktu, pa tudi na dokumentnem sistemu, je možno nastaviti različne pravice uporabnikov.

Dogodki, CRM

Omogočeno je natančno spremljanje in analiziranje poljubnih dogodkov, vezanih na nepremičnino in partnerja, vključevanje dogodkov na koledarje, spremljanje pripadajoče dokumentacije, prisotnih sodelavcev, gostov….

Predloge dokumentov

Možna je nastavitev izgleda različnih predlog dokumentov (npr. potrdilo o ogledu nepremičnine, pogodb s kupci/prodajalci itd.) glede na prednastavljene spremenljivke. Dokumenti (predloge) se lahko vežejo na vrsto dogodka ter vrsto in podvrsto nepremičnine. S tem se ob posameznem dogodku avtomatsko pripravijo samo relevantni dokumenti.

Vodenje prihodkov in odhodkov

Vključena je spremljava in analiziranje odhodkov in prihodkov za vsako nepremičnino ter na višjih nivojih (tudi na celotnem portfelju), možna je integracija z bazami podatkov od upravnikov nepremičnin, ponavadi pa produkt integriramo z različnimi ERP produkti (individualno za vsako stranko posebej).

Pregledi/izpisi, analize

Na voljo so različni izvozi podatkov v določene strukture, dinamični izpisi npr. za potrebe uprave podjetij, za nadzorne svete ipd.

Strateško upravljanje

Obsežen modul strateško upravljanje vsebuje:

  • poljubno nastavljiv dashboard z različnimi predpripravljenimi KPI-ji
  • vse bistvetvene podatke, potrebne za določitev ustrezne strategije,
  • SWOT analizo,
  • plane investicij, stroškom prihodkov za prihodnja leta,
  • spremljanje planiranega – realiziranega,
  • spremljanej donostnosti…

Pravne zadeve
Dražbe

V produktu se lahko vodijo različne pravne zadeve (upravni postopki – prepoved gradnje, osebna služnost ipd, sodni postopki – izvršilni postopek, nepravdni postopek ipd), podatki o prevzemu nepremičnin, zemljišče knjige, stavbne pravice, leasingi, služnostne pravice itd. Lahk ose vodi kompletna spremljava dražb, vključno z vso dokumentacijo, po različnih načinih draženja, ponderjih, vrstah dražb…

za vse pravne postopke se lahko vodijo opravila, nastavljajo opomniki (na SM; na email), vodi dokumentacija.

Modul omogoča tudi ETN – evidenca trga nepremičnin.

Proforma – izračun donosnosti

Produkt omogoča izračun različnih indeksov donosnosti nepremičnin, denarnih tokov itd, kot so NOI, IRR, MIRR, Cape Rate, CFBT, CFAT, Cash on cash return…, ob upoštevanju stroškov (OPEX), izboljšav zaradi najemnikov, investicijskih stroškov (CAPEX), rasti prihodkov, rasti stroškov…, avtomatsko v izračun uvaža stroške in prihodke na nepremičninah itd. Možne so različne simulacije donosnosti in primerjave med njimi. Dodani so tudi različni grafični pregledi.

Večjezičnost, večvalutnost

Program omogoča vodenje in preračun vrednosti nepremičnin iz različnih valut ter tečajev. V kolikor se v bazo podatkov vnašajo ali uvažajo podatki o nepremičninah podjetij izven Slovenije, potem se podatki ustrezno preračunajo v evre in so tako vodeni v enotni skupni valuti. Revizijska sled pretvorbe med valutami je zagotovljena, prav tako revizijska sled vseh morebitnih masovnih uvozov nepremičnin. Program je preveden v nekatere druge jezike in se avtomatsko prilagodi prijavljenemu uporabniku programa.

Povezava z drugimi Imagine produti

Produkt je povezan z Imagine produkti iPodpora PRO, iFacility.

Za potrebe uvoza podatkov (knjigovodski podatki, osnovna sredstva, stroški, prihodki… izvajamo integracije z različnimi ERP produkt. Sicer imamo integracije tudi z raznimi GIS sistemi, FURS-om, GURS-om, tečaji valut… Možno je tudi integrirati s podatki od upravnikom večstanovanjskih stavb, ki uporabljajo Imagine produkte (več kot 80% slovenskega trga).

Varnost in omejitev vpogleda do nepremičnin, revizijska sled

Podrobno se lahko nastavljajo pravice dostopa in vpogleda/spreminjanja/brisanja posameznih nepremičnin. Pravice se lahko nastavljajo na nivoju skupin uporabnikov, pri čemer so lahko isti uporabniki tudi v več skupinah in torej lahko dostopajo do različnih skupin in nivojev nepremičnin. Produkt beleži vse dogodke (vpoglede, vnose, spremembe, brisanja), ki se zgodijo v programu.

Revizijska sled
Varnost podatkov, varnost aplikacije
Delovanje

Aplikacija deluje v spletu, nameščena v varnem okolju. Razvita z najnovejšimi tehnologijami in v skladu z dobrimi praksami varnega razvoja. Na podjetju Imagine d.o.o. razpolagamo s standardom ISO/IEC 27001 – upravljanje informacijske varnosti, kar pomeni, da so podatki varni, pravtako razvoj produktov, vse skupaj pa je preverjeno s strani neodvisnih ISO strokovnih presojevalcev.

Produkt je ustreno certificiran, varovan z gesli in z varnimi povezavami HTTPS (certifikati najvišje stopnje avtentikacije – Extended Validation SSL Certificate), prilagojen prikazu ter uporabi tudi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Tudi povezave oz. integracije z drugimi sistemi potekajo preko varnih (HTTPS) povezav.

Produkt od uporabnikov zahteva ustrezno varno geslo za prijavo, omogoča večnivojsko nastavitev pravic tako do posameznih okenj/rubrik/podatkov, kot do posameznih nepremičnin. Zabeležena je revizijska sled.

Delovanje produkta je 24/7, dosegljivost 99,999%, arhive podatkov (backupi) zagotovljene, vse v okviru SaaS. Stranke nimajo nobenih stroškov s svojo strojno opremo, za dostop do produkta potrebujejo le povezavo do interneta.