iCounters

evidenca in obračun števcev ter vodenje kotlovnic


Program je namenjen vodenju evidence o vgrajenih merilnikih, obračunu merilnikov (za toplo in hladno vodo ter za toploto: po kalorimetrih in delilnikih), vodenju akontacij in poračunov, zajemanju podatkov iz datotek nekaterih dobaviteljev o porabi toplotne energije, vodenju kotlovnic itd.

Evidenca pomembnih podatkov

Omogočena je evidenca vseh pomembnih matičnih podatkov o sami nepremičnini, kjer so merilne naprave nameščene, kot tudi evidenca o vsaki merilni napravi. Pomembni podatki o stanovanju ali o poslovnem prostoru, kot so število uporabnikov, ogrevalna površina, lastnik in uporabnik enote ter še nekateri drugi manj pomembni podatki, se ohranjajo v zgodovini zapisov.

Pomembnejši šifranti, ki jih najdemo v programu:

  • objekti (stavbe),
  • register enot (stanovanja oz. poslovni prostori s podatki o ogrevalni velikosti, lastništvih, uporabi, vrsti merilne naprave ipd.),
  • merilne naprave (s serijskimi številkami, vezane na prostor v stanovanju, na tipe in vrste merilnih naprav, na radiatorje, če gre za delilnike, faktorje lege, nasadne faktorje za delilnike, datum vgradnje, datum resetiranja naprav itd.),
  • tipi merilnih naprav, vrste merilnih naprav, radiatorji,
  • prevajalnik objektov in enot (zaradi povezave oz. prenosov od/do upravnikov).
Obračun hladne vode, ogrevanja prostorov in ogrevanja sanitarne vode

Program omogoča delitev hladne vode, delitev toplote za ogrevanje posameznih delov stavbe in toplote za sanitarno vodo.
Obračuni nudijo uvoze različnih datotek: Siemens (REP datoteke), LandisGyr (RFU datoteka) ter nekaj privzetih MS Excel struktur. Lahko se obračunavajo akontacije in izvajajo poračuni v določenih obdobjih, delitev tople vode je razmejena na obračun energije in obračun vode, dodajajo se lahko neodvisni stroški, beležijo računi porabe energije itd.

Vodenje kotlovnic

Veliko investitorjev, upravnikov nepremičnin in tudi izvajalcev delitev še vedno upravlja tudi s kotlovnicami. Na njih zbira račune za energent (kurilno olje, peleti, plin) ter za neodvisne stroške, hkrati pa odjemalcem mesečno obračunava akontacijo. Program iCounters omogoča vodenje tovrstnih kotlovnic (zaračunavanje pavšalnih stroškov plačnikom, zbiranje stroškov in naknadno poračunavanje ogrevanja), stroški se lahko zaračunavajo tudi na podpostaje, v kolikor posamezni objekti nimajo svojega skupnega števca, poraba olja ali drugega energenta (peleti, sekanci) pa se vrši po FI-FO metodi.

Masovni uvozi, izvozi podatkov

Upravnikom nepremičnin iCounters nudi poleg privzete iCounters strukture uvoza (Proen, NITS, Energija Uniprim) še dve različni Imagine strukturi uvoza, kateri se je prilagodila večina izvajalcev delitev: CSV datoteko (Merilna tehnika, Enerkon, …) in sodobno XML datoteko (Kommunio, Rasting…), ki omogoča dvosmerno komunikacijo: uvažanje delitev in izvoz podatkov o spremembi števila oseb, ogrevalni površini in spremembi lastnikov in uporabnikov.
Omogočeni so še nekateri specifični uvozi: Hydro, Sontex, Delstro in Brunata. Za izvajalce delitve je v PRO verziji produkta iCounters pripravljena struktura izvozne datoteke za upravnike nepremičnin, ki uporabljajo Imagine programe.

Ostale pomembnejše funkcionalnosti

Program omogoča še nekatere dodatne funkcionalnosti:

  • masovno polnjenje zneskov akontacij ogrevanja po enotah in obdobjih,
  • mesečna obveščanja lastnikov z izpisi in masovnim pošiljanjem obvestil po mailu,
  • letna poročila o porabi in stroških za toploto,
  • niveliranje bodočih akontacij glede na preteklo porabo in poračun ter glede na pričakovanja rasti cen energentov.
Integracija s produktom iPartments – upravljanje stavb

iCounters je povezan s Imagine produktom iPartmentsom, v katerega se lahko avtomatsko prenašajo:
– podatki delitve,
– podatki števcev,
– podatki računov za delitev toplote,
– podatki neodvisnih stroškov in
– podatki računov na kotlovnicah.

iCounters portal

Spletni portal (podjetje).icounters.si

Portal omogoča uporabnikom in lastnikom stanovanjskih enot tabelarični in grafični pregled porabe ogrevanja in vode. Možna je spremljava porabe skozi leto, primerjava porabe med posameznimi prostori oz. števci in pregled porabe enote v primerjavi s povprečno porabo stavbe. Na portalu so vsi obračuni in nekateri drugi dokumenti dostopni v elektronski obliki.

Portal je namenjen:
– izvajalcem delitve, ki želijo o porabi števcev in načinu delitve preko spletnega portala obveščati svoje komitente,
– upravnikom nepremičnin, v kolikor sami izvajajo delitve ali če od zunanjega izvajalca delitve le prejmejo.